Random things

Random Things on a Random Day

需于沙,小有言,终

需卦第二爻,爻辞:九二:需于沙,小有言,终吉。
象曰:需于沙,衍在中也。虽小有言,以终吉也。

江汉- 杜甫

江汉思归客,乾坤一腐儒。
片云天共远,永夜月同孤。
落日心犹壮,秋风病欲苏。
古来存老马,不必取长途。

Yunwei Hu
Yunwei Hu

My research interests include robotics, machine learning, and probabilistic modeling.